Gáztörvény 2013

 

A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó mûszaki biztonsági elõírásokról és az ezekkel összefüggõ hatósági feladatokról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §        (1) E rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghetõ gázok) tartályban és vezetéken történõ szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékekre, telephelyi vezetékekre és felhasználói berendezésekre, valamint az ezek üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, javításával, átalakításával, ellenõrzésével, felülvizsgálatával
összefüggõ tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzõkre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a haditechnikai célokat szolgáló berendezésekre;
b) a belsõ égésû motorokra (az energetikai célra szolgáló gázturbinák és gázmotorok kivételével);
c) a külön jogszabályok hatálya alá tartozó közúti jármû motorokra;
d) a vegyipari technológiában az éghetõ gázt kizárólag alapanyagként felhasználó berendezésekre;
e) a gázfogyasztó készülékeknek az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról
szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben meghatározott tervezésére, gyártására és megfelelõségértékelésére,
továbbá piacfelügyeletére;
f) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekre és rendszerekre;
g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti funkciójának, mûszaki kialakításának, technológiai paramétereinek megváltoztatását eredményezi.
2. Gázfelhasználó technológia: ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelõanyag- és égéslevegõ ellátó rendszerrel, a tûztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezõgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz
eltüzelésébõl keletkezett hõenergia, védõgáz hatásának van kitéve.
3. Javítás:minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti állapotának visszaállítását célozza, és amelynek eredményeként a biztonsági jellemzõk nem változnak.
4. Melegüzemi biztonsági ellenõrzés: a gázfelhasználó technológia használatbavételi jóváhagyása elõtt elvégzett ellenõrzõ vizsgálat, melynek során a szabályozó- és biztonsági berendezések mûködésének, az égõ és
a hõhasznosító együttes üzemének, az égéstermék elvezetésének, valamint az égés minõségének ellenõrzése történik meg. A melegüzemi biztonsági ellenõrzés során elvégzendõ vizsgálatok terjedelmét az e rendelet
2. mellékletét képezõ szabályzat tartalmazza.
5. Mûszaki Biztonsági Szabályzat: az e rendelet 2. mellékletét képezõ, az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elõsegítõ, a csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének mûszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó mûszaki elõírások
gyûjteménye.
6. Rendkívüli esemény: a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározottakon felül a felhasználói helyen a gázfelhasználással kapcsolatos szénmonoxid mérgezés.

3. Hatósági eljárások

3. §        (1) Az éghetõ gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, továbbá azok üzemeltetése a mûszaki biztonsági hatóság felügyelete alá tartozik.
(2) Az (1) bekezdésben elõírt hatósági felügyeletet elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

4. §        (1) A Hatóság a mûszaki biztonsági felügyelete keretében:

a) kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavételét,
átalakítását,
b) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének mûszaki biztonsági szempontból történõ alkalmasságáról,
c) évente ellenõrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató – e rendelet szabályozási körébe – tartozó mûszaki-biztonsági tevékenységét,
d) a helyszínen ellenõrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó mûszaki biztonsági elõírások betartását,
e) kivizsgálja a rendelet hatálya alá tartozó csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek megelõzése érdekében intézkedik.
(2) A Hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés – kivéve a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiát – létesítését és használatát a földgázelosztó bevonásával ellenõrizheti.
(3) A Hatóság az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenõrzés gyakoriságát a gázfelhasználó technológia vagy tevékenység veszélyessége alapján határozza meg, és ellenõrzi, hogy a rendelet hatálya alá tartozó gázfelhasználó technológiák és azok üzemeltetése megfelel-e az e rendelet szerint meghozott hatósági döntésben foglaltaknak, a jogszabályokban elõírt mûszaki biztonsági követelménynek.
(4) Amennyiben a Hatóság az ellenõrzés során a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó technológia további üzemelésre való alkalmatlanságát állapítja meg, a használatbavételi jóváhagyást visszavonja.

 4. Csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték, felhasználói berendezés létesítése, használatbavéte5. §        

(1) A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés kiviteli tervét a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, az építmények gépészeti tervezés szakterületre tervezési jogosultsággal rendelkezõ olyan tervezõ készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos tervezõi névjegyzékében szerepel.
(2) A kivitelezési terv kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárás során a Hatóság részére benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó elutasító nyilatkozatát.

6. §      (1) Meglévõ gázfogyasztó készülék cseréje egyszerûsített eljárással az alábbi feltételek egyidejû fennállása esetén végezhetõ:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hõterhelésû,
b) az új készülék hõterhelése nem nagyobb a meglévõ készülék hõterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévõ készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes mûszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezetõ berendezésbe csatlakozik, ami
megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által elõírt követelményeknek; a kéményseprõ-ipari közszolgáltató megfelelõ minõsítésû nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezetõ rendszerrõl, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezetõ és égési levegõ hozzávezetõ rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegõtõl
független üzemmódban helyezik üzembe.
(2) Az egyszerûsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó minõségirányítási rendszerében elõírtak alapján feljogosított gázszerelõ végezheti.
(3) A (2) bekezdésben feljogosított gázszerelõ rendelkezzen mestervizsgával és a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról szóló rendelet szerinti mûszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal.
(4) Az egyszerûsített gázkészülék cserét a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 5.3. pontjában elõírtak szerint kell elvégezni és a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 7.7. pontja szerinti szerelési nyilatkozat és bejelentõ bizonylat megküldésével kell a földgázelosztónak bejelenteni.

7. §      (1) A felhasználó, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követõen, a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó  technológia mûszaki biztonsági használatbavételének, átalakításának mûszaki biztonsági jóváhagyását kérelmezni köteles a Hatóságtól.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a gázfelhasználó technológia mûszaki leírást, a kiviteli tervet, az 1. melléklet szerinti tervezõi nyilatkozatot.
(3) A gázfelhasználó technológiák használatbavételét megelõzõen a hatóság gáz-biztonságtechnikai ellenõrzés alapján – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – dönt a használatbavétel jóváhagyásáról.
(4) Nem szükséges a (3) bekezdés szerinti biztonság-technikai ellenõrzés, ha a gázfelhasználó technológiát, illetve az annak részét képezõ gázfogyasztó készüléket annak gyártója, forgalmazója vagy ezek megbízottja szereli össze vagy alakítja át és helyezi üzembe.
(5) A gázfelhasználó technológiák elsõ és átalakítás utáni ismételt használatbavételét megelõzõen a hatóság hivatalból vagy a felhasználó kérelmére elrendelheti egyszeri, legfeljebb hét hónapi idõtartamra a próbaüzemeltetés
lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági ellenõrzést.
(6) A földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték üzembe helyezésérõl, átalakításáról, megszüntetésérõl a Hatóságot tájékoztatja.

5. Üzemeltetés

8. §    (1) A felhasználó köteles az e rendelet hatálya alá tartozó berendezést, technológiát rendeltetésszerû állapotban tartani, rendeltetésszerûen üzemeltetni, a szükséges ellenõrzéseket és karbantartásokat a gyártói elõírások alapján rendszeresen elvégeztetni, a mûszaki biztonsági elõírásokat betartatni, valamint a Hatóság, a földgázelosztó ellenõrzése során az ellenõrzés feltételeit biztosítani.
(2) Ha a felhasználó az (1) bekezdésben foglalt tevékenysége során rendellenességet észlel, köteles minden szükséges
intézkedést megtenni.

9. §   (1) A gázfelhasználó technológia kezelését az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekrõl szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet melléklet 2. táblázat 1. pontjában elõírt képzettséggel rendelkezõ kezelõ végezheti. A gázfelhasználó technológia biztonságos üzemeltetését lehetõvé tévõ kezelõk létszámát a helyi adottságok figyelembevételével a felhasználónak kell meghatároznia és biztosítania.
(2) A gázfelhasználó technológiát üzemeltetõ felhasználónak a gyártó elõírásait figyelembe véve üzemeltetési utasítást kell készítenie, mely tartalmazza a gázfelhasználó technológia indítására, normál üzemmódjára, leállítására, vészleállítására vonatkozó eljárásokat és az esetleg bekövetkezõ rendkívüli események esetében szükséges teendõket, illetve köteles minden szükséges intézkedést megtenni a rendellenesség elhárítása érdekében.

10. §  (1) A felhasználó köteles a gázfelhasználó technológia mûszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követõ elsõ évben és ezt követõen évente elvégeztetni.
(2) A mûszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM 2. melléklet 3. pontja szerinti, mûszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkezõ gázszerelõ végezheti.
(3) A mûszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos mûszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenõrizni.
(4) A mûszaki-biztonsági felülvizsgálatról a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 7.9. pontjában meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végzõ gázszerelõnek jegyzõkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a felhasználónak igazolható módon át kell adni, egy példányát pedig a földgázelosztó részére 8 napon belül megküldeni. A jegyzõkönyvet a felhasználó köteles a következõ felülvizsgálatot követõ 30 napig megõrizni. A földgázelosztó a jegyzõkönyvet köteles nyilvántartani.

6. Eljárás rendkívüli esemény alkalmával

11. §   (1) A csatlakozó vezetékkel, telephelyi vezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményeket  lakossági fogyasztó esetében a földgázelosztó, más esetben a felhasználó köteles a Hatóságnak haladéktalanul  bejelenteni, majd a bejelentést 24 órán belül írásban megerõsíteni.
(2) A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli esemény vizsgálatáig a helyszín érintetlen maradjon.  A földgázelosztó vagy a felhasználó rendkívüli esemény esetében köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely a veszélyeztetést és a kár mértékét a legkisebbre korlátozza. Ezek során az emberi élet vagy testi épség, továbbá jelentõs érték megóvása érdekében engedélyt adhat a helyszín megváltoztatására, ez esetben a helyszínrõl rajzot vagy fényképfelvételt kell készíteni. A tárgyi bizonyítékul szolgáló eszközöket meg kell õriznie.
(3) A Hatóság hivatalból kivizsgálja a berendezéssel, létesítménnyel folytatott tevékenység során bekövetkezett  rendkívüli eseményt. A Hatóság a vizsgálatra bizottságot alakíthat. A bizottsági munkát a Hatóságnak a vizsgálatra kijelölt képviselõje irányítja. A hatósági vizsgálat nem érinti a felhasználónak vagy az egyetemes szolgáltatónak más  jogszabályban elõírt vizsgálati kötelezettségét.
(4) A rendkívüli esemény kivizsgálását a bejelentés után haladéktalanul meg kell kezdeni.
(5) Ha a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban büntetõeljárás is indult, a Hatóságnak a vizsgálatot ettõl függetlenül le kell  folytatnia, és a két eljárás során szükségessé váló együttmûködést biztosítania kell.
(6) A Hatóság az eljárás során, a vizsgálat befejezése elõtt is megtilthatja, korlátozhatja, engedélyhez kötheti  a berendezés, létesítmény használatát és megszabhatja az újrahasználatbavétel feltételeit.
(7) A Hatóság a vizsgálat lezárásakor megállapítja a rendkívüli esemény okát és körülményeit.
(8) A Hatóság a rendkívüli eseménnyel összefüggésben
a) bûncselekmény alapos gyanúja esetén büntetõfeljelentést tesz;
b) szabálysértés esetén az illetékes szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez.

 7. Mûszaki biztonsági követelmények

12. §    (1) A rendelet hatálya alá tartozó csatlakozó vezetékeket, telephelyi vezetéket, felhasználói berendezéseket, technológiákat úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen a Mûszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott mûszaki biztonsági követelményeknek.
(2) A Mûszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes mûszaki elõírásoktól, a hivatkozott szabványoktól a tervezõ eltérhet, ha a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 3.1.2. pontja alapján igazolja a Hatóság elõtt, hogy a Mûszaki Biztonsági Szabályzat elõírásai szerint elérhetõ mûszaki biztonsági szintet más módon is biztosítani tudja. A megfelelõ mûszaki biztonsági szint elérésérõl, fenntartásáról a tervezõnek, a kivitelezõnek, a berendezés üzemeltetõjének a hatósági eljárás során
írásban nyilatkoznia kell.

13. §      E rendeletben hivatkozott vagy e rendelet hatálya alá tartozó tevékenység során alkalmazott szabványokat a nemzeti szabványosításról szóló törvényben foglaltak szerint kell alkalmazni.

8. A Mûszaki Biztonsági Szabályzat, továbbá a Gázipari Mûszaki Szakbizottság mûködése és feladatai

14. §       (1) A Mûszaki Biztonsági Szabályzat célja, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések, technológiák tervezése, létesítése, használatbavétele, üzemeltetése, cseréje, átalakítása, javítása, áthelyezése, felülvizsgálata és megszüntetése során betartandó, a megfelelõ biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos mûszaki követelményeket meghatározza.
(2) A Mûszaki Biztonsági Szabályzat módosításának elõzetes szakmai egyeztetését a Gázipari Mûszaki Szakbizottság (a továbbiakban: Szakbizottság) végzi. A Szakbizottság a Mûszaki Biztonsági Szabályzatot szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente felülvizsgálja, és véleményezi a Szakbizottsághoz beérkezett módosítási javaslatokat. A Mûszaki Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatára vagy módosítására vonatkozó javaslatát  a Szakbizottság az iparügyekért felelõs miniszter részére megküldi.
(3) A Szakbizottság összetételét a Hivatal fõigazgatójának javaslatára az iparügyekért felelõs miniszter határozza meg.  A szakbizottsági tagokat az iparügyekért felelõs miniszter a Hivatal fõigazgatójának javaslatára öt év idõtartamra bízza meg.
(4) A Szakbizottság maga dolgozza ki mûködési szabályzatát és tagjai közül 5 év idõtartamra megválasztja a Szakbizottság
elnökét. A titkársági feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.

9. Záró rendelkezések

15. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki- biztonsági elõírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet, valamint az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet.
(3) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott hatósági engedélyekkel megszerzett jogosultság az
e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható.
(4) A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a Gázipari Mûszaki Szakbizottságba delegált tagok megbízása 2013. szeptember 1-jével megszûnik.
(5) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

 MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 47. szám

 

   

Oldalainkat 109 vendég és 0 tag böngészi

© Társasházkezelés20